Публічний договір (оферта) про надання послуг оператора

ФОП Харченко С.М. надалі «ОПЕРАТОР», що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію, публікує в адресу фізичних осіб оферту — пропозицію укласти Договір про надання послуг по доступ в мережу Інтернет на слідуючих умовах:
1.ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ:
Надання Послуги — надання доступу в мережу Інтернет за допомогою підключення від найближчого вузла мережі Оператора до призначеного для користувача обладнання, розміщеного у приміщенні Абонента, з налаштуванням стандартного, необхідного для надання Послуги програмного забезпечення.Послуга – сукупність заходів по доступу до ресурсів мережі Інтернет, що надається Опертором.
Прейскурант — документ Оператора, що містить відомості про діючі види послуг та відповідні тарифні пакети на їх отримання.
Мережа – комплекс технічних засобів які призначені для прийому-передачі даних.
Особистий кабінет — підрозділ який розміщено на сайті https://stat.info-line.com.ua/, що містить інформацію про обсяг отриманих  Абонентом послуг та поточний стан особового рахунку. Абонентський платіж — обов’язковий щомісячний платіж Абонента за технічне обслуговування мережі Оператора. Аутентифікаційні дані — унікальный логін пароль необхідні для доступу в Особистий кабінет або до послуг інтернет.
2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:
2.1 Оператор надає Абоненту комплекс послуг з надання доступу в Інтернет, а Абонент сплачує їх, згідно умов цього Договору.
2.2. Абонент, у випадку сплати послуг по доступу в мережу інтернет, підтверджує цим своє бажання укласти даний договір на запропонованих умовах.
2.3. Абонент дає свою згоду на розміщення  мережевого обладнання у приміщеннях загального користування житлового будинку.
3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ТА ЗМІНИ ДОГОВОРУ:
3.1. Укладенням цього Договору Абонентом, є факт першого виходу Абонента в мережу інтернет за допомогою використання  присвоєних йому Оператором аутентифікаційних даних та відсутності протягом 3-х днів з моменту підключення до Послуги письмових претензій зі сторони абонента.
3.2. В цілях підключення по Послуги, Абоненту надаються Аутентифікаційні дані.
3.3. Оператор має право в односторонньому порядку змінити умови даного Договору та його Додатків, у тому числі змінювати діючі тарифи, вводити нові Додатки до Договору, публікуючи повідомлення про такі змінти на сайті www.info-line.com.ua., такий порядок повідомлення та сповіщення визнається належним незалежно від факту його прочитання Абонентом
3.4. Оператор має право надсилати Абоненту будь-які повідомлення та сповіщення, публікуючи їх на сайті http://www.info-line.com.ua, такий порядок повідомлення та сповіщення візнається належним незалежно від факту його прочитання Абонентом.
3.5 Послуги надаються Оператором тільки після сплати їх вартості, а також вартості Підключення (комплекс заходів для з’єднання кінцевого обладнання Абоненту з сервером Оператора).
3.6 Після укладення Договору, але не раніше підключения кінцевого обладнання Абонента до серверу оператора, останній реєструє Замовника на своєму сервері. Реєстрація включає надання імені, під яким Абонент ідентифікується на сервері Оператору та пароль, який відомий тільки Абоненту та Оператору. 4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН:
4.1 Оператор зобов’язується:
4.1.1 Надавати замовлені  послуги у повному обсязі та в терміни, зазначені у тарифному пакеті, обраному Абонентом. 4.1.2 Надавати консультаційні послуги по технології, технічними та програмними засобами взаємодії з мережею Інтернет.
4.1.3. Зберігати конфіденційність інформації отриманої від Абоненту, за виключенням випадків передбачених діючим законодавством.
4.2 Оператор має право:
4.2.1 Проводити профілактичні, ремонтні роботи та модернізацію власного обладнання, що може спричинити припинення в наданні послуг загальним строком до 72 годин на місяць (три робочих дні).
4.2.2 Оператор має право припинити надання послуг у випадку відсутності коштів (більше 2-х місяців) на особовому рахунку Абонента , шляхом демонтажу мережевого кабелю, що знаходиться поза житловим приміщенням абонента, який є власністю  ОПЕРАТОРА.
4.2.3. Оператор має право переглянути вартість та умови надання послуг та послуг та умови Договору, виходячи зі змін ринкової кон’юнктури, тарифів та зборів Міністерства зв’язку (або інших структур та державних органів), законодавства, інфляційних процесів, а також введення інших обов’язкових платежів.
4.3.Абонент зобов’язується:
4.3.1 Щомісячно до 30 числа вносити авансові платежі за обраний тарифний пакет на слідующий місяць.
4.3.2 Використовувати послуги Оператора тільки в цілях, які не суперечать діючому законодавству. Не поширювати за допомогою послуг Оператора інформацію, яка прямо або побічно суперечить загальноприйнятим чи регламентованим правилам спілкування або суспільнім моральним нормам поведінки.
4.3.3 Регулярно відстежувати на сайті Оператора (info-line.com.ua) публікації пов’язані з можливими перебоями в работі мережі, а також про діючі тарифи, вартість додаткових послуг та правила використання. 4.3.4 Використовуючи послуги Оператора, не завдавати шкоди або істотних незручностей третім особам, у  тому числі не здійснювати дії, які погрожують або можуть негативно вплинути на роботу будь-якого комп’ютера або інформаційної системи. До таких дій, зокрема, відносяться: DOS-атаки, сканування портів, несанкціоноване проникнення в систему, розповсюдження спаму та шкідливогоПО та т.п.
4.3.5 Не допускати  надання телекомунікаційних послуг третім особам на комерційих умовах на підставі обладнання Оператора.
4.3.6 Дотримуватися вимог норм права у сфері телекомунікацій, не допускати розповісюдження інформації, яка може суперечити чинному законодавству та/або інших держав на момент їх розповсюдження.
4.3.7 Абонент зобов’язується припинити користування послугами інтернет під час грози, з послідуючим відключенням кабелю мережі інтернет від свого обладнання (комп’ютер, ноутбук, wi-fi роутер і т.д.).
4.3.8 У випадку надання на безкоштовній основі користування послугою по доступу до мережі інтернет на термін не більше ніж 48 годин на основі письмової заяви Абонента, у подальшому Абонент зобов’язаний сплатити послугу за весь місяць в який входив період безкоштовного користування. 4.4 Абонент має право:
4.4.1 Отримувати від Оператора послугу, згідно вибраного тарифного пакета.
4.4.2 Отримувати статистичну інформацію про надання послуг та про стан особового рахунку.
4.4.3 Обирати та змінювати тарифний пакет, згідно діючиго Договора. Тарифний пакет может бути вибраний/змнінений до 30 календарного числа поточного місяця та діє на слідуючий місяць.
4.4.4 Зберігати в таємниці, від третіх осіб видану оператором конфіденційну інформацію, а саме: логіни, паролі та інші ідентифікаційні дані, а також будь-які інші настройки та параметри, що забезпечують отримання Абонентом послуг Оператора.
4.4.5 На використання послуг в різних цілях, що не суперечать законодавству.
4.4.6 Отримувати від Оператора інформацію про якість, вартість та порядок надання послуги до мережі інтернет.
5. ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ:
5.1 Абонент обирає тарифний пакет згідно діючих пропозицій.
5.2 Оплата послуг по доступу до мережі інтернет, здійснюється шляхом попередньої оплати по особовому рахунку Абонента. 5.3 У випадку відсутності передплати на слідуючий календарний місяць, а також  у випадку негативного балансу на рахунку  станом на 1-е число місяця, послуга доступа до інтернету призупиняється до моменту сплаты.
5.4 У випадку призупинення Абонент зобов’язаний сплатити послуги по доступу до мережі інтернет у повному обсязі за весь період надання. При відстуності сплати більше ніж 31 (тридцять один) день, стягується плата за відновлення доступу до мережі  Інтернет.
6. УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ:
6.1 Договір може бути розірваним за взаємною згодою Сторін.
6.2 Абонент може розірвати Договір лише за умови повного розрахунку Абоненту з Оператором за надані послуги.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН:
7.1 За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність згідно діючого законодавства. Оператор не несе відповідальність за призупинення надання послуг Абоненту, що виникло в результаті відключення електроенергії.
7.2 Оператор не несе някої відповідальності за розповсюдження Абонентом або його довіреними особами в мережі матеріали та відомості, які можуть суперечити діючому законодавству та/або інших держав на момент їх розповсюдження.
7.3 Оператор не несе ніякої відповіальності за шкоду, яка може бути завдана Абонентом третім особам з використанням послуг, як-то: комп’ютерне шахрайство (шпигунство, злом), несанкціонований доступ до матеріалів, що становлять комерційну, промислову або іншу таємницю третіх осіб. 7.4. Оператор не несе ніякої відповідальності за якість тих послуг, котрі  знаходяться у прямій залежності від діяльності сторонніх организацій, які надають: магістральні канали зв’язку, телекомунікаційні системи передачі даних, енергозабезпечення та інші послуги, до виробництва яких Оператор не має відношення.
7.5 Оператор не дає ніяких гарантій відносно будь-яких товарів, інформації та послуг, що поставляються або надаються з допомогою інтернет, не несе відповідальності за будь-які витрати або збитки, котрі прямо чи побічно понесли Абоненти чи треті особи внаслідок використання інформаційних ресурсів інтернет або неможливості їх використання.
8. ФОРС – МАЖОР ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ:
8.1 Оператор та Абонент звільняються від відповідальності по Договору у випадку настання обставин непереборної сили, що виникли після його підписання поза волею Сторін та таких, настанню яких Сторони не могли перешкодити всіма доступними засобами.
8.2 Непереборною силою по діючому Договору визнаються наступні події: війна та воєнні дії, повстання, мобілізація, страйки, епідемії пожежі, стихійні лиха, грози, аварії на лініях електропередач, акти органів влади, що мають вплив на виконання зобов’язань.
8.3.За шкоду, заподіяну обладнанню Абонента природними явищами (ураган, штормовой вітер, молнія, землетрус, повінь і т.д.), Оператор відповідальності не несе.
9. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК:
9.1 Спірні питання, що виникли при виконанні діючого Договору, вирішуються шляхом проведення переговорів або направления Сторонами претензій у письмовій формі та(або) електронній формі у розділі «контакти».
9.2 Претензії розглядаються Оператором в срок не більше ніж 30 (тридцять) днів з дати реєстрації претензії .
9.3 У випадку не досягнення згоди шляхом переговорів, спори вирішуються згідно діючого законодавства.
10. ТЕРМІН ДІЇ:
10.1 Договір укладається на  невизначений термін та вступає в силу з моменту першого виходу Абонента в мережу інтернет.
10.2 Оператор має право призупинити надання Послуг у випадку порушення умов, передбачених цим Договором.